Yükleniyor...
İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

ESNAF TANIMI

Esnaf ve sanatkar tanımı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 17. Maddesinde yapılmış ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. Maddesinde de aynı tanım tekrarlanarak, bu tanım kapsamına girenlerin meslek odalarına kaydolması zorunluluğu getirilmiştir. Her iki Kanununun verdiği yetki uyarınca, esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayici ayrımı 86/10313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177'nci maddesinde yer alan "1.sınıf defter tutma hadlerinin yarısını aşmayan" ölçekteki işletmelerin sahipleri esnaf ve sanatkar sayılmış, bu hadleri aşanlar ise tacir ve sanayici olarak kabul edilmiştir.

Vergi sisteminde ise esnaf ve sanatkarlar için , vergileme bakımından; "basit usule tabi olanlar", "işletme hesabına esasına tabi olanlar" , "bilanço esasına tabi olanlar" şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Her üç grup kapsamına girebilen esnaf ve sanatkar bulunmaktadır. Şöyleki Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte esnaf odalarına kayıtlı olanlar görülebilmektedir. 

İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

1 ) Vergi Dairesinden İistenen Belgeler

-Bildirim Formu 
-Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
-İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
-İkametgah İlmühaberi
-İşe Başlama FormuNüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

 

2 ) İlgili Belediyeden İstenen Belgeler

  10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan aşağıda isimleri yazılı beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

Form - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1

Form - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2

Form - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3

Form - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4

Form - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5

Form - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6

 

3 ) Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü'nden İstenen Belgeler

-İşyeri İkametgah İlmühaberi
-Vergi Levhası fotokopisi
-Kimlik fotokopisi
-2 resim
-Sicil harcının yatırıldığına dair dekont
-Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont

 

4 ) İlgili Meslek Odasından İstenen Belgeler

-Vergi dairesine kayıt belgesi 
-İşyeri İkametgah ilmühaberi 
-3 fotoğraf
-Nüfus cüzdanı örneği
-Sicile kayıt belgesi
-Alanında ustalık belgesi

 

5 ) Bağ-Kur'dan İstenen Belgeler

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. 
Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.